Walda Coaching, gevestigd aan De Lavalstraat 1, 7903 BC te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.waldacoaching.nl
De Lavalstraat 1, 7903 BC te Hoogeveen
+31 528 522142

GJ Walda is de Functionaris Gegevensbescherming van Walda Coaching. Hij is te bereiken via algemenemail

Persoonsgegevens die wij verwerken
Walda Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens op deze website aan te maken/ in te vullen, in correspondentie en telefonisch
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Vertrouwelijkheid
Wij behandelen al u informatie als zeer vertrouwelijk en doen continue onze uiterste best om als zodanig onze werkzaamheden te verrichten. Vertrouwen is de basis voor het goed kunnen verlenen van onze dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratiemail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Walda Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Walda Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Walda Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Walda Coaching) tussen zit. Walda Coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: invulformulieren ten behoeve van het bepalen van dilemma’s en oorzaken ten behoeve van het bepalen van de aanpak. Hier als zodanig voorstellen voor doen. Hiermee wordt een verdieping op de problematiek bereikt en leidt tot een grotere kwaliteit en beter en snellere resultaten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Walda Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie Bewaartermijn Reden
  • Persoonsgegevens 5 jaar Belastingwetgeving, Cliëntdossier #1
  • Personalia 5 jaar Belastingwetgeving, Cliëntdossier #1
  • Adres 5 jaar Belastingwetgeving, Cliëntdossier #1
  • Factuurgegevens 5 jaar Belastingwetgeving
#1 = Cliëntdossier compleet houden voor toekomstige vervolgvragen/ sessies/ nieuwe hulpvragen in verband met de integrale aanpak van de cliëntproblematiek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Walda Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit alles pas nadat u toestemming heeft gegeven om gegevens, voor het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening, met derden te mogen delen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Walda Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Walda Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Walda Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie Functie
  • Googly Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar
  • Matomo Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar
  • Linkedin Jobs Uitsluitend als u via Linkedin ingelogd bent. Ten behoeve van het tonen van relevante banen (op pagina Loopbaanbegeleiding)
Heeft u cookies ontdekt welke wij plaatsen die hierboven niet genoemd worden, horen wij dit graag zodat wij deze lijst actueel en correct houden. U kunt hiertoe een mail sturen aan algemenemail


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Walda Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratiemail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Walda Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht bij ons in te dienen (zie ons klachtenformulier), na afhandeling van uw klacht door ons bestaat voor u altijd de mogelijkheid om vervolgens een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Walda Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via administratiemail

Versie Privacy statement: 3.2
Datum privacy statement: 9 juni 2019

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.